• جمیل بن کعب، از سادات ربیعه و از شیعیان و یاران امیرالمومنین علیه السلام بود که در جنگ جمل و صفین در رکاب آن حضرت شرکت داشت.علامه محسن امین از […]
  • [صفحه ۴۸۱]عضوض: شدید، و یعض الموسر: یقبض الغنی یده و یمسک امواله، و لا تنسوا الفضل: احسنوا کما احسن الله الیکم، و تنهد: ترتفع، و البیع- بکسر الباء و فتح […]
  • ابوکثیر انصاری از اصحاب امیرمومنان علیه السلام در جنگ نهروان بود.ابن حجر می نویسد: او آزاد شده عبداللَّه بن جحش است و برای مصاحبتی با رسول خدا صلی الله علیه […]