• صبر و پایداری علی علیه السلام بخشی از تکامل و ارزش‏های انسان، بستگی به تحمل مشکلات و انواع فشارها دارد، که پایداری و ثبات قدم را در پی داشته باشد، […]
  • دنیاشناسیو الدنیا کاسفه النور، ظاهره الغرور(دنیاپرستی، از بین برنده نورانیت دل است، گرچه ظاهری فریبنده دارد)رجاء اصفهانی:با کس این قحبه‌ی دنیا نکند مهر و وفاکه فریبنده بود خال و خط […]
  • شیخ طوسی، «عمیر بن عطارد» را از اصحاب امیرمومنان علیه السلام به شمار آورده است.(۱).هنگامی که امیرالمومنین علیه السلام در جنگ صفین پرچم های گروه ها را می بست و […]